This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 

 

Od 1 maja 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się  ustalaniem uprawnień , oraz wypłatą  zasiłków rodzinnych, oraz przysługujących do nich dodatków, jak również  przyznawaniem i wypłatą świadczeń opiekuńczych   .Od września 2005  Ośrodek zajmuje się również  ustalaniem i realizacją zaliczki alimentacyjnej.

 Budżet na rok 2006  na wypłatę tych świadczeń wyniósł  1.182.292 zł

Zasiłek rodzinny i dodatki  do zasiłku rodzinnego przysługują

-rodzicom , jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka-

- opiekunowi faktycznemu dziecka

-osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub

-nauki w szkole , jednak nie dłużej  niż do ukończenia 21 roku życia, albo

-24 roku życia , jeżeli kontynuuje  naukę w szkole  lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

- 48 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

- 64 zł  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia

-68 zł na dziecko w wieku  powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje , jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę  albo dochód  osoby uczącej się  nie przekracza kwoty 504zł

W przypadku  gdy członkiem rodziny  jest dziecko legitymujące  się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym  albo o znacznym  stopniu niepełnosprawności, zasiłek  rodzinny przysługuje , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód rodziny uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :

- urodzenia dziecka

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-samotnego wychowywania dziecka,

-wychowywania dziecka  w rodzinie wielodzietnej,

-kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego,

-rozpoczęcia roku szkolnego,

-podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , oraz ich wypłata następuje  na wniosek , który składa się  w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym  za względu na miejsce zamieszkania osoby / wnioskodawcy

Okres zasiłkowy ustala się od dnia  1 września do dnia 31 sierpnia każdego roku.