This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Zasady uczestnictwa w projekcie

1.      Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia następujące kryteria :

–   zameldowanie na terenie gminy Zawichost (weryfikacja: dowód osobisty)

–   wiek aktywności zawodowej (weryfikacja: dowód osobisty)

–   korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja OPS)

–   pozostaje bez pracy (weryfikacja: zaświadczenie PUP–w przypadku osób bezrobotnych; oświadczenie BO–w przypadku pozostawania bez pracy)

–   jest zagrożona wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja OPS)

    nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym z EFS,

–   pozytywnie przeszła proces rekrutacji,

–   podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,

–   wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych.

2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

aktywnego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa psychologicznego oraz zawodowego,

–   utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem (Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście),

–   wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,

    niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział  w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

    usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego lub u członków zespołu projektowego.

3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

    udziału w konsultacjach indywidualnych, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa,

    ustalenia indywidualnego terminu spotkania z doradcą w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach z doradcą w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,

    zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,

    otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

    pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia,

    otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,

    otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradcy zawodowego,

    opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć indywidualnych i grupowych  z doradcą zawodowym, psychologiem i informatykiem (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie
z listy uczestników projektu),

    do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

4.      W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.