This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Śmieciowa niespodzianka dla gmin.
KUKUŁCZE JAJO !

Śmieciowa niespodzianka dla gmin.

    Od początku 2012r. w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach czyli tzw. "rewolucja śmieciowa". Nowelizacja wprowadza w całym naszym kraju nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

    Na podstawie nowych przepisów gmina stanie się właścicielem wszystkich odpadów  komunalnych wyprodukowanych na jej terenie, a właściciele nieruchomości i mieszkańcy będą musieli zapłacić tzw. podatek śmieciowy.

    Za pozyskane pieniądze gmina będzie musiała uruchomić od 1 lipca 2013 sprawny system odbioru wszystkich śmieci, który:

·       obejmie każdego mieszkańca i każdą firmę,

·       spowoduje likwidację dzikich wysypisk śmieci i podrzucanie odpadów do ogólnodostępnych koszy i pojemników,

·       zmotywuje każdego do segregowania śmieci w domu, 

·       doprowadzi do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych składowanych na wysypiskach, 

·       ograniczy spalanie toksycznych opakowań,

·       umożliwi odzysk cennych i drogich materiałów i metali,

·       poprawi stan środowiska przyrodniczego.

    Bieżący rok jest czasem na dostosowanie przepisów lokalnych do nowych uregulowań prawnych. Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa
na podstawie indywidualnych umów. W przyszłym roku gmina będzie zobowiązana do ogłoszenia przetargu i wyboru jednej firmy odbierającej śmieci od wszystkich naszych mieszkańców.

    W zamian za opłatę gmina odbierze od mieszkańca określoną uchwałą Rady ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą muszą pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące:

·       koszty odbierania,

·       transportu,

·       zbierania,

·       odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

·       tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

·       koszty obsługi administracyjnej.

    Wprowadzenie nowego ustawowego systemu gospodarki odpadami i realizacja obowiązków nałożonych przez ustawę spowoduje niestety znaczny wzrost kosztów jakie będą ponosić mieszkańcy za gospodarkę odpadami. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:

·       od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

·       od ilości zużytej wody na danej nieruchomości,

·       od powierzchni lokalu mieszkalnego,

·       może również zostać określona jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego.

    Spośród czterech proponowanych przez ustawodawcę sposobów naliczania opłat Rada Miejska musi wybrać tylko jeden. Wprowadzenie metody od gospodarstwa domowego dotknęłoby  osoby samotne, które musiałby płacić jak za rodziny 4 – osobowe, podobnie niesprawiedliwa byłaby metoda od powierzchni mieszkalnej. Niezbyt dobrym rozwiązaniem wydaje się również naliczanie opłaty śmieciowej od ilości zużytej wody, gdyż jesteśmy gminą miejsko – wiejską,   i poziom zużycia wody cały czas się zmienia.

   Tak więc władze samorządowe będąc pod tzw. ścianą wybrały wstępnie metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, chociaż dotknie ona najbardziej rodziny wielodzietne, gdyż ustawodawca nie przewidział możliwości wprowadzenia niższych stawek
np. dla piątego, szóstego czy kolejnego członka rodziny.  Ze wstępnych kalkulacji wynika, że w przypadku naszej Gminy, stawka od mieszkańca może wynosić ok. 8 zł miesięcznie za śmieci segregowane. W przypadku śmieci nie segregowanych kwota ta na pewno będzie znacznie wyższa. 

Jak powstanie nowa polityka śmieciowa w gminie?

Do końca 2012 roku Rada Miejska musi podjąć szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi m.in. w sprawie:

Uchwała nr 1

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost.

Uchwała nr 2

W sprawie ustalenia sposobu obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe,
a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

Uchwała nr 3

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłat za pojemnik.

Uchwała nr 4

W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr 5

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr 6

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Uchwała nr 7

W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr 8

W sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów
 oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała nr 9

W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

        

    Powyższe uchwały stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu gminnej  gospodarki śmieciowej. Obecnie trwają prace nad projektami uchwał. O wszystkich nowych przepisach lokalnych będziemy Państwa na bieżąco informować.