This is alternative content.

dzisiaj jest: 1 lutego 2023. imieniny: Brigida, Iga, Ignacy
flaga Polski 

This is alternative content.

Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna 2015

 

Informacja dotycząca zasad udzielania dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klasy III szkoły podstawowej 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2015r., poz. 938)

1. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

2. Wartość pomocy na zakup książek nie może przekroczyć:

a) 225 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

3. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz.114 i 693 ) tj. kwoty 574zł

4. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (min. bezdomność , ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, przemoc w rodzinie , narkomania, ) pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. W takim przypadku do wniosku zamiast zaświadczeń o wysokości dochodu należy dołączyć uzasadnienie.

5. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

6. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

7. Do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenia o dochodach rodziny, np.:

a) zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia z zakładów pracy, odcinek renty/emerytury, stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł)

b) zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego,

c) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wraz z podaną wysokością za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (dotyczy ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej)

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta  ze świadczeń rodzinnych, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu zaświadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów.

8. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych

9. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 2.

10. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 08 września 2015r.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca zasad  przyznania dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego

uczniom słabowidzącym, niesłyszących, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących


Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2015r., poz. 938)

 

  1. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, przysługuje uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV , gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych. 
  2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
  3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy.
  4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 3. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot o których mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia 

  1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
  1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 3.

 6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 08 września 2015 r.


 

  Wnioski do pobrania>>>