This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach od 16 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, w pokoju nr 19 w godzinach od 8:00 do 15:00

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
31 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, o godz. 12:00.

 Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 r.

 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt studium, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w pokoju nr 19.

 Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 29 czerwca 2016 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost albo w formie elektronicznej, na adres : urzad@zawichost.pl . W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza – studium".

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost.

 W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                            Andrzej Wzorek